Хонорари

Хонорари

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата размерът на адвокатското възнаграждение не може да бъде по-нисък от предвидените в Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет. Конкретната стойност на адвокатския хонорар се определя след предварителен разговор с оглед вида, сложността и продължителността на ангажимента.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата „[а]двокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатна адвокатска помощ и съдействие на:

  1. лица, които имат право на издръжка;
  2. материално затруднени лица;
  3. роднини, близки или на друг юрист.“