Сфери на дейност

Сфери на дейност

 • Гражданско право
  • подготовка и анализ на предварителни и окончателни договори, пълномощни, завещания и други юридически актове;
  • консултации и процесуално представителство по дела за развод, родителски права и издръжка, обезщетение за непозволено увреждане, договорни неизпълнения, проблеми на интелектуалната собственост, потребителски спорове с банки и други финансови институции.
  • Консултации и представителство във връзка с вещноправни казуси (сделки с движими и недвижими вещи, междусъседски спорове, доброволни и съдебни делби и др.).
 • Търговско право
  • дружествено право;
  • търговска несъстоятелност;
  • търговски сделки.
 • Трудово право
  • консултации за трудови договори;
  • процесуално представителство при спорове между работник и работодател.
 • Административно право
  • обжалване на различни общи и индивидуални административни актове;
  • съдействие в административни процедури по придобиване на българско гражданство и право на пребиваване.