За мен

За мен

Образование:
2005 г. – завършил средно образование в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“.
2010 г. – завършил висше юридическо образование в университета „Лион 2“ (Франция) със специалност „Сравнително търговско право“ и обучение в „Университета на Монреал“ (Канада)
2016 г. – присъдена му е образователна и научна степен „доктор“ за успешно защитен дисертационен труд на тема „Злоупотреба с право /понятие, приложно поле, последици/“ - СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионална и научна дейност:
06.2010 г. – 09.2010 г. – юридически стаж в адвокатска кантора „Но, Коен, Амир-Азлани и съдружници“ (Париж, Франция).
02.2011 г. – 10.2013 г. – юридически консултант в адвокатска кантора „Илиева, Вучева и Ко“ (София).
От 10.2013 г. – адвокат в Софийската адвокатска колегия.
09.2011 г. – 06.2017 г. – асистент в катедра „Теория и история на държавата и правото“ в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
От 06.2017 г. – главен асистент в катедра „Теория и история на държавата и правото“ в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Списък с публикации:

 

Езици:
български, френски, английски и руски.

Български и международни организации

Член на Софийската адвокатска колегия

Член на ФБТИК

Отговорност към околната среда

Поддържането на чиста околна среда е едно от най-съществените предизвикателства на нашето време. Екологичният въпрос е значим както за всеки отделен индивид, така и за човечеството като цяло и съответно отговорността за полагането на последователни системни усилия в тази насока е общочовешка. Именно по тази причина се стремим да развиваме нашата дейност по начин, съвместим със защитата на околната среда и въздействието, което оказваме върху нея да бъде минимално.

  • Осветлението в адвокатската кантора е енергоспестяващо;
  • Стремим се да принтираме възможно най-малко хартия, а когато това е неизбежно, в по-голямата част от случаите, го правим двустранно;
  • Стараем се да рециклираме използваните продукти и да изхвърляме генерираните отпадъци разделно;
  • Подканяме лицата, с които водим електронна кореспонденция да се въздържат от излишна употреба на хартия;
  • Опитваме се да използваме техническа апаратура, която оказва минимално въздействие върху околната среда.
Хонорари

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата размерът на адвокатското възнаграждение не може да бъде по-нисък от предвидените в Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет. Конкретната стойност на адвокатския хонорар се определя след предварителен разговор с оглед вида, сложността и продължителността на ангажимента.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата „[а]двокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатна адвокатска помощ и съдействие на:

  1. лица, които имат право на издръжка;
  2. материално затруднени лица;
  3. роднини, близки или на друг юрист.“